تبلیغات
موسیقی - غزل های علی سیران
چهارشنبه 7 مرداد 1388

غزل های علی سیران

   نوشته شده توسط: محسن محمدی    

هفت غزل از علی سیران

 

اشاره:

دایره در دایره در دایره در دایره هی
دایره هی در در در، دایره در دایره هی

دور دگر دایره هی دایره در دور دگر
دور دگر دور دگر ، دایره در دایره هی

دایره‌ای تازه ببر ، تازه و هی دایره‌ای
دایرة تازه ببر ، دایره در دایره هی

دایره پر بسمل و هی بسمل و در دایره پر
بسمل و بسمل پر و پر دایره در دایره هی

دایره روح‌القدس از روح و قدس دایره از
دایره فرزند و پدر، دایره در دایره هی

دایره هی نیزه و سر دایره هی نیزه و هی
دایره و نیزه و سر ، دایره در دایره هی

ها! و خبر دایره هی هی و خبر دایره‌ها
دایره‌ها هی و خبر، دایره در دایره هی

***
جان آمدم جان آمدم جان اشهد وا ان لا اله
حالا به جانان آمدم جان اشهد و ان لا اله


از جان اشهد، اشهد از جان محمد جان و از
جانِ مسلمان آمدم جان، اشهد و ان لا اله

از جبرئیل اشهد، و جان ترتیل جان از جبرئیل
اشهد به قرآن آمدم جان اشهد و ان لا اله

جان، اشهد آن جان لا از جان الا الله، جان
از جانِ لا آن آمدم جان اشهد و ان لا اله

تا عید قربان جانِ جان تا اشهد جان عیدِ عید
تا عید قربان آمدم جان اشهد و ان لا اله

داغان ال‍ّا جان و جان داغان اشهد لا و لا
داغان داغان آمدم جان اشهد و ان لا اله

از جان الان اشهد و از لا اله الان جان
از اشهد، الان آمدم جان اشهد و ان لا اله

***
دف دف دف دف ها ها دف و دف
دف هی هی و دف هیها دف و دف

دف ای دف آ دف آ ای دف
دف دف ای و آ ای آ دف و دف

یا دف دُدُ دف دُدُ دف دف یا
دد دف دد دف یا یا دف و دف

آ آ دف دف دف دف یا یا
آدف یا دف آیا دف و دف

دف لا دف و دف دف دف الا
دف دف دف لا الا دف و دف

دف طا ها دف طاها طاها
طا طا ها ها طاها دف و دف

حالا دف حا لا دف حالا
حالا حالا حالا دف و دف

***
حالا و یار، بُه بُه، حالا كه یار، بُه بُه
به به بیار بُه بُه، حالا كه یار بُه بُه

گلنار و نار، گل گل؛ به به انار، گل گل
گل گل انار، بُه بُه، حالا كه یار به به

حالا بهار نو نو؛ نو نو بهار، حالا
نو نو بهار بُه بُه، حالا كه یار بُه بُه

اما كمان و اما، اما نشان و اما
اما شكار به به، حالا كه یار به به

هی هی به باختن به، به باختن و هی هی
هی هی قمار بُه بُه، حالا كه یار بُه بُه

به داغ و دار، حالا؛ حالا و داغ به دار
بُه داغدار، بُه بُه، حالا كه یار بُه بُه

به به، و به، و به به، به به، بُه و بُه و بُه
به به هزار بُه بُه، حالا كه یار بُه بُه

***
و این خسرو، و آن شیرین و رقصی آن و رقصی این
و می‌رقصند آن و این و رقصی آن و رقصی این

و از تمرین و رقص از این و رقص از آن و تمرین از
و تمرین از و از تمرین و رقصی آن و رقصی این

و لاله، رقص و فروردین و لاله، این و لاله، آن
و لاله، لاله فروردین و رقصی آن و رقصی این

و آن خون رقص این از خون و رقص از خون و این از آن
و رقص از آن و این خونین و رقصی آن و رقصی این

و رقص از چین دامن رقص و چین از رقص و دامن چین
و دامن چین و دامن چین و رقصی آن و رقصی این

و آمین رقص آن و این و آن آمین و این آمین
و آمین رقص و رقص آمین و رقصی آن و رقصی این

و رقص از یس و یاسین رقص و یاسین این و یس از آن
و یس از رقص و از یاسین و رقصی آن و رقصی این

***
تو آن و آن و تو آن آن تو اربعین صباحا
صباح و صبح تو آنان تو اربعین صباحا

هزار صبح تو از تو و اربعین و هزار از
تو از هزار و هزاران تو اربعین صباحا

و صبح، از تو فراوان و اربعین و تو از تو
تو از تو از تو فراوان تو اربعین صباحا

تو چند صبح سبو آن تو اربعین و تو آن چند
سبو سبو تو و چندان تو اربعین صباحا

تو صبح یونس و ماهی تو ماهیان چهل صبح
تو اربعین و تو عمان تو اربعین صباحا
شهید صبح تو اشهد و اشهد و ان صبح
تو اربعین شهیدان تو اربعین صباحا

تو صبح صبح و تو فیه تو اربعین نفخت و
تویی تویی تویی انسان تو اربعین صباحا

***
قمر در این همه عقرب در این قمر عقرب
قمر قمر و مرتب در این قمر عقرب

قمر و امشب و عقرب قمر وُ این امشب
و عقرب امشب و امشب در این قمر عقرب

و این سیاه قمر این و عقرب این، و سیاه
و این سیاه مركب در این قمر عقرب

قمر لبالب و عقرب و لب به لب و قمر
و لب به لب و لبالب در این قمر عقرب

هلا هلال و قمرعقرب و هلال، هلا
هلا هلال مجرب در این قمر عقرب

و عقرب از رگ نزدیك از این قمر نزدیك
و نحن‌ُ اقرب و اقرب در این قمر عقرب

قمر و یا رب و عقرب قمر و یا رب یا
و یا و یارب و یارب در این قمر عقرب