تبلیغات
موسیقی - آماتراسو الهه ی خورشید ژابن در غار بنهان شد و تمام دنیا در تاریکی فرو رفت تا اینکه یوزومی الهه ی خنده دز بشت غار شروع به رقص کرد.

آماتراسو الهه ی خورشید ژابن در غار بنهان شد و تمام دنیا در تاریکی فرو رفت تا اینکه یوزومی الهه ی خنده دز بشت غار شروع به رقص کرد.