تبلیغات
موسیقی - روشنگری گذار انسان از نارسایی خودساخته‌ی خویش است - امانوئل کانت

روشنگری گذار انسان از نارسایی خودساخته‌ی خویش است
- امانوئل کانت